Udskrift fra: www.mortenandersen.nu

Nyhedsarkiv
Udskriv denne side
Nordfyns Kommunes regnskab for 2011

I oktober 2010 vedtog en enig kommunalbestyrelse sit første budget gældende for 2011. Regnskab 2011 er således udtryk for kommunalbestyrelsens reelle økonomiske styring i forhold til et sammenhængende budget og regnskab.


Det er med glæde jeg konstaterer, at regnskab 2011 er det første regnskab i kommunens historie, hvor der er overskud på det skattefinansierede område. Det er håbet, at den positive udvikling er udtryk for, at Nordfyns Kommune i tråd med den nyligt vedtagne økonomiske politik, fremover vil fremlægge et regnskab med balance imellem indtægter og udgifter.
I hele 2011 har der været stort fokus på den løbende økonomiske styring for at undgå pludselige besparelsesrunder i løbet af året. Samtidig blev der i budget 2011 afsat midler i en reservepulje, som kunne anvendes, hvis der opstod uforudsete udgifter. Med et samlet driftsbudget på 1,6 mia. kr. vil der altid være uforudsete udgifter, men det er glædeligt at konstatere, at det alligevel er lykkedes ikke at gøre brug af reservepuljen.

Regnskabsresultatet er med et overskud på ordinær drift på 90,3 mio. kr. væsentligt bedre end det oprindelige budget, som forudsagde et overskud på 30,8 mio. kr. Et af de spørgsmål der har været drøftet, ikke mindst i Kommunalbestyrelsen, er hvorvidt Nordfyns Kommune nu er blevet 'rig'. Set i forhold til tidligere års regnskabsresultater samt kommende års udfordring, vil der på baggrund af regnskabsresultat ikke kunne drages en sådan entydig konklusion.

Regnskabsresultatet er et udtryk for:
•En stram økonomisk styring, hvor alle er opmærksomme på at yde den bedste mulige service for færrest mulige ressourcer. Dette tema har igennem de seneste år været i fokus, og det ser ud til at lykkes.
•At det er lykkedes ved inkluderende tiltag, at tilbyde borgere service i egen kommune indenfor både børn og voksenområdet.
•At de decentrale institutioner har efterlevet anmodningen om at holde igen, i forhold til anvendelsen af deres budgetter. Denne anmodning har blandt andet betydet, at budgetoverførslerne er steget med 18,6 mio. kr. i forhold til sidste regnskabsår. Det medfører, at der er behov for en særdeles stram styring i regnskab for 2012, således indeværende års serviceudgifter ikke overstiger den i finansloven udmeldte ramme, og Nordfyns Kommune dermed pålægges en økonomisk sanktion.
•Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet har medført en merindtægt for Nordfyns Kommune i 2011. Det forventes dog, at noget at tilskuddet skal tilbagebetales i 2012.

Beskæftigelsesreformen, der blev vedtaget i december 2010 har i løbet af 2011 været med til at skabe usikkerhed omkring den økonomiske opfølgning og styring, idet den omfattede mange omlægninger. Men også dette udgiftsområde har været holdt indenfor det reviderede budgets rammer.

På anlægssiden har der ikke været særlig stor aktivitet, idet der med baggrund i de politiske forhandlinger omkring skolestruktur har været etableret anlægsstop indenfor daginstitutions- og skoleområdet. 2011 har dog budt på udvidelse af Børnehaven Kernehuset i Morud, ligesom der har været arbejdet med nedrivning af udtjente ejendomme. Herunder er det utroligt positivt, at det i 2011 er lykkedes at få erhvervet og nedrevet det tidligere Søndersø Centret.

Det er endvidere værd at bemærke, at der i regnskabet for 2011 kun er afholdt anlægsudgifter for 29,9 mio. kr. Det er et meget lavt anlægsniveau, i særdeleshed når der i regnskab 2011 er afskrevet 51,0 mio. kr. på kommunens ejendomme og tekniske installationer. Det er derfor glædeligt, at kommunalbestyrelsen fik vedtaget en økonomisk politik, hvor der i de kommende budgetår, tilstræbes et anlægsniveau op imod 45 mio. kr. årligt, og dermed arbejde aktivt for at bevare Nordfyns Kommunes kapitalapparat.

Endvidere har likviditeten i gennem hele 2011 være god, hvilket er en konsekvens af det gode regnskabsresultat. I den forbindelse gøres der opmærksom på, at det har været nødvendigt at styrke likviditeten, idet etableringen af Udbetaling Danmark vil medføre, at kommunens gennemsnitlige likviditet forventes at falde med 25 - 30 mio. kr.

Den første budgetopfølgning for 2012 er på vej til behandling på fagudvalgenes kommende møder i maj, og i den forbindelse vil regnskabsresultatet for 2011 indgå i forhold til at revidere forudsætningerne for budget 2012.

Det samlede regnskab for 2012 er tilgængeligt på Nordfyns Kommunes hjemmeside.


Morten Andersen
Borgmester
Aktuelle nyheder
»Oversigt


Kontakt
Morten Andersen
Smidstrupvej 19, Smidstrup
5400 Bogense
Mobil: 40402447
E-mail: Klik her!

Facebook profil: Klik her!
Facebook gruppe: Klik her!


Se video
Morten Andersen har 10 års jubilæum som borgmester.Venstre i Nordfyn har lavet en lille video, hvor man kan se lidt af personen Morten (der er fraklip til sidst i filmen).

Seneste nyheder
Ingen aktuelle nyheder
Kom venligst tilbage senere
Venstre styrker Nordfyn