Udskrift fra: www.mortenandersen.nu

Nyhedsarkiv
Udskriv denne side
Borgmesterens tale ved Årsregnskab 2010

Efter et år som borgmester fremlægger jeg denne kommunalbestyrelses første regnskab - et regnskab hvor det oprindelige budget var lagt på grundlag af den tidligere kommunalbestyrelses udvalgsstruktur - hvilket har betydet, at hele styringen har været lagt omkring det korrigerede budget.

Det samlede resultat for det skattefinansierede område er i 2010 totalt set et overskud på 38,4 mio. kr., når alt indregnes, dvs. at låneoptagelse til finansiering af Møllehaven på 62,3 mio. kr. indgår, ligesom afdrag på gæld er indregnet. Det brugerfinansierede område giver et overskud på 2,5 mio. kr. Det er ikke uden stolthed, at jeg kan konstatere, at det er første gang i Nordfyns Kommunes historie, at der kan præsteres et positivt regnskabsresultat.

En af mine første opgaver som borgmester var at igangsætte analyser for at undgå tidligere års røde tal på bundlinjen, og på årets første kommunalbestyrelsesmøde fremlagde jeg derfor forslag om at få skabt et økonomisk råderum til at imødegå budgetoverskridelser i 2010.

Budgettet for 2010 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2009 og indeholdt besparelser for 30,8 mio. kr., men der var i budgetaftalen også indarbejdet ønsker for 7,7 mio. kr.

Desværre måtte vi tidligt i foråret erkende, at en række udgiftsområder var budgetteret for optimistisk, og det var nødvendigt at tilpasse kommunens budget med henblik på at genoprette balancen mellem udgifter og indtægter. Det var en enig kommunalbestyrelse, der var med til at gennemføre yderligere besparelser på væsentlige kommunale kerneområder svarende til knap 18 mio. kr.

Driftsresultatet for 2010 foreligger nu og er påvirket af:

• En stram styring af kommunens serviceudgifter som giver sig udslag i, at vi har kunnet holde vores serviceramme i 2010 på trods af væsentlige merudgifter til vintertjenesten.
• Stigende overførselsudgifter på grund af ugunstige konjunkturer på arbejdsmarkedet, som har betydet, at vi har haft stigning i udgifterne til sygedagpenge og kontanthjælp, men det skal dog nævnes, at vi fortsat er blandt de kommuner med færrest udgifter indenfor området.
• Udgifterne til medfinansiering af vores borgeres indlæggelser på sygehuse er ligeledes kraftigt stigende.

På anlægsområdet kan vi glæde os over vores nye plejecenter i Bogense -Møllehaven samt den nyindrettede fælles materialegård i Nr. Esterbølle.

Det er desuden glædeligt, at kommunen trods finanskrisen har et overskud på 5,4 mio. kr. på jordforsyningsområdet for salg af jord og byggegrunde.

På det brugerfinansierede område har vi pr. 1. januar 2010 fået dannet Nordfyns Spildevand A/S, og spildevandsaktiviteterne er i løbet af året blevet overført til det nye selskab. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen besluttet at fusionere Nordfyns Spildevand med VandCenter Syd A/S med virkning fra 1. januar 2011. Det brugerfinansierede område består i dag således kun af renovationsområdet.

Likviditeten er i 2010 blevet styrket og den gennemsnitlige likviditet er gået fra at være 28,4 mio. kr. i 2009 til at være 88,3 mio. kr. i 2010. Dette skyldes dels

• at vi har fundet kompenserende besparelser ved tillægsbevillingsbehov
• at vi har foretaget låneoptagelse ved årets begyndelse
• at en del af anlægsbeløbene er overført til 2011.

Budgetopfølgningen pr. 31/3 - 2011 er lige i øjeblikket under udarbejdelse og viser, at serviceudgifterne er presset på Teknik og Miljøområdet på grund af vintertjenesten, samt at der fortsat er pres på overførselsområdet dels som følge af den nye beskæftigelsesreform dels på kommunens medfinansiering af borgernes sygehusindlæggelser. Det må dog formodes, at vi vil få en midtvejsregulering af vores tilskud, som forhåbentligt dækker merudgifterne på overførselsområdet.

I 2010 har vi fået styr på vores økonomi, men det er nødvendigt, at vi fortsat har fokus på at overholde vores budgetter og i særdeleshed på serviceområderne, hvor der fra og med 2011 er økonomiske sanktioner til de kommuner, der ikke overholder servicerammen.

Udmeldingerne fra regeringen går på negativ vækst i 2012 - så der er ikke noget, der tyder på, at det bliver nemmere at budgetlægge for 2012.

Afslutning

2010 har altså været et år, hvor vi har nået meget og rettet op på meget. Det er godt, men det har ikke været uden konsekvens for vores borgere, som i dagligdagen skal vænne sig til nye og i nogle tilfælde lavere serviceniveauer.

Slutteligt vil jeg gerne takke såvel Kommunalbestyrelsen som kommunens medarbejdere for den store indsats, der er gjort indtil nu. Jeg håber og tror på, at vi fortsat kan finde på fornuftige løsninger fremover.

Med disse ord indstiller jeg, at årsberetningen og regnskabet for 2010 overgives til revisionen.
Aktuelle nyheder
»Oversigt


Kontakt
Morten Andersen
Smidstrupvej 19, Smidstrup
5400 Bogense
Mobil: 40402447
E-mail: Klik her!

Facebook profil: Klik her!
Facebook gruppe: Klik her!


Se video
Morten Andersen har 10 års jubilæum som borgmester.Venstre i Nordfyn har lavet en lille video, hvor man kan se lidt af personen Morten (der er fraklip til sidst i filmen).

Seneste nyheder
Ingen aktuelle nyheder
Kom venligst tilbage senere
Venstre styrker Nordfyn