Udskrift fra: www.mortenandersen.nu

Nyhedsarkiv
Udskriv denne side
Budgetvedtagelsestale 2011

Det er ikke uden stolthed, at jeg i dag får lov til at fremlægge et budget for 2011 og overslagsårene 2012, 2013 og 2014, som hele kommunalbestyrelsen står bag.

Hele budgetprocessen har været lang og der har været afholdt mange møder, men når resultat så er, at vi alle har kunnet nå til enighed, så har tiden været givet rigtig god ud.

Indtægtsgrundlaget
Som den eneste kommune har Nordfyns Kommune 2 år i træk fået dels andel i tilskud som vanskeligt stillet kommune, dels fået tilladelse til skattestigning.

Skattestigningen udmøntes ved, at indkomstskatten stiger fra 26,0 % til 26,1 % men hovedvægten af skattestigningen lægges på grundskyldspromillen som stiger fra 25,18 til 31,98 promille.
Grundejere skal dermed betale størstedelen af skattestigningen, men til gengæld bortfalder det faste bidrag til vandafledning - en konsekvens af fusionen af Nordfyns Spildevand A/S og VandCenter Syd A/S, hvor taksten harmoniseres til fordel for borgerne i Nordfyns Kommune.

Udgifterne i budget 2011
Budgettet som blev sendt til 1. behandling var barsk læsning. Med budgetaftalen har vi haft mulighed for at reducere og fjerne nogle af de værste besparelser.
De samlede driftsbesparelser bliver på 28,8 mio. kr. og anlægsbe-sparelserne bliver på 11,2 mio. kr. sammenlagt en besparelse på 40 mio. kr.

Der er nogle områder, der bliver beskåret mere end andre. Det drejer sig således om skoleområdet, hvor helårsbesparelsen ved en ny arbejdstidsaftale for lærerne svarer til 7 % af lærerlønningerne. Ved Vej og park afdelingen udgør besparelserne på lønninger 5 % og for administrationen udgør besparelserne 4 % af lønningerne. Hertil kommer besparelser ved ingen prisfremskrivning, optimering af indkøbsområdet osv.

Med de vedtagne besparelser får vi et budget i balance og der er blevet plads til en lille reservepulje i budgettet på 5,4 mio. kr.

Der skal dog fortsat være en offensiv økonomistyring og nøgleordene er færre udgifter til de specialiserede områder, effektivisering på alle driftsområder, øget konkurrenceudsættelse, afbureaukratisering samt digitalisering.
Som tidligere nævnt så har Nordfyns Kommune været den eneste kommune der to år i træk har fået del i puljerne for vanskelig stil-lede kommuner og fået del i skattepuljen.
Det skyldes jo ikke, at vi har klynket mere i kommunen eller at vi har råbt højere end andre. Nej det skyldes at vores økonomiske situation har været meget vanskelig og det får mig derfor til at se frem til udligningsordningens revision.
Jeg tror på at vi vil blive bedre stillet i fremtiden på det punkt - og jeg mener at netop disse økonomiske tilsagn vi har fået de sidste par år er tæt på et forhåndstilsagn.


Budgetaftalens hensigtserklæringer
I vores budgetforhandlinger har vi talt meget om struktur og som det fremgår af budgetaftalen har vi forpligtet os til inden 1. marts 2011 at have truffet langsigtede aftaler omkring strukturen inden-for dagpleje, daginstitutioner og skole og fritidsområdet.

Derudover skal der arbejdes langsigtet med den fremtidige struktur på andre områder som borgerservice, bibliotek, tandpleje, rådhuse, redningsberedskab mm.

Arbejdet hermed skal snarest i gang, således at det bliver en del af budgettidsplanen for 2012.


AFSLUTNING
Jeg har tidligere sagt at dette budget er langt mere realiserbart end tidligere års budgetter og at det dermed indeholder langt færre 'fugle på taget' end tidligere. Det mener jeg stadigvæk, men det er samtidig stadig vigtigt at pointere, at dette budget ikke rummer plads til mange afvigelser og vi dermed alle såvel politikere som ansatte skal have meget stram fokus på budgettet hele året igennem.
Jeg vil afslutningsvis gerne takke administrationen for en meget solid arbejdsindsats, der i høj grad har bevirket at vi har kunne lægge et budget funderet på realistiske forudsætninger og dermed realiserbare budgetreduktioner
Jeg vil endelig gerne takke gruppeformændene for den gode dialog, der har været omkring budgettet for 2011 og jeg håber på en fortsat god dialog, når vi i næste måned sætter gang i arbejdet med budget 2012 og den videre strukturdebat.

Morten Andersen
Borgmester
Aktuelle nyheder
»Oversigt


Kontakt
Morten Andersen
Smidstrupvej 19, Smidstrup
5400 Bogense
Mobil: 40402447
E-mail: Klik her!

Facebook profil: Klik her!
Facebook gruppe: Klik her!


Se video
Morten Andersen har 10 års jubilæum som borgmester.Venstre i Nordfyn har lavet en lille video, hvor man kan se lidt af personen Morten (der er fraklip til sidst i filmen).

Seneste nyheder
Ingen aktuelle nyheder
Kom venligst tilbage senere
Venstre styrker Nordfyn