Udskrift fra: www.mortenandersen.nu

Nyhedsarkiv
Udskriv denne side
1. Behandling af budget 2011

Borgmesterens forelæggelsestale
Budget 2011

Velkomst
I overensstemmelse med Lov om kommunernes Styrelse skal jeg hermed fremlægge forslag til Nordfyns Kommunes Budget for 2011 og overslagsårene 2012, 2013 og 2014.

Den udefra kommende økonomiske udfordring
På årets første kommunalbestyrelsesmøde redegjorde jeg for de økonomiske udfordringer som jeg så i vente forude og indtil nu kan jeg konstatere, at de ser ud til at holde stik.

Nu skal jeg så fremlægge mit første budgetforslag for det kommende år og det er i særdeleshed ikke nogen nem opgave.

Lidt økonomisk historie
Ved hver budgetlægning skal der findes besparelser og de seneste par år har Nordfyns Kommune været ude i nogle store besparelsesrunder.
Oprindeligt budget 2009 60 mio. kr.
Løbende budgetopfølgninger 2009 30 mio. kr.
Oprindeligt budget 2010 30 mio. kr.
Løbende budgetopfølgninger 2010 18 mio. kr.
Samlede besparelser 2009 og 2010 138 mio. kr.
Dette har været nødvendigt for indtægterne stiger desværre ikke i samme takt som udgifterne.
Kassebeholdningen er brugt til at finansiere tidligere års merforbrug på driften samt anlægsinvesteringer, som ikke har været finansieret af et tilstrækkeligt driftsoverskud.

Indtægtsgrundlaget
Budgettets indtægtsgrundlag er baseret på de statsgaranterede indtægter og umiddelbart ser det ikke ud til, at der vil være et merprovenu ved at vælge selvbudgettering.

For kommunerne under ét er det vigtigt, at aftalen mellem regeringen og KL overholdes, idet en andel af tilskuddet er betinget af, at kommunernes serviceudgifter holdes indenfor den aftalte ramme - for Nordfyns Kommune udgør beløbet 16,1 mio. kr. som dog er medtaget i det foreliggende indtægtsgrundlag.

I aftalen er der desuden mulighed for at søge om låneoptagelse, tilskud som vanskeligt stillet kommune samt eventuel skattestig-ning.
I Nordfyns Kommune har vi fået tilskud som vanskeligt stillet kommune på 11 mio. kr. samt lånetilsagn på tilsammen 4,42 mio. kr., hvilket er indarbejdet i budgetforslaget.

Nordfyns Kommune har ligeledes søgt om andel i skattestignings-puljen og vi har fået lov til at sætte skatten op svarende til en merindtægt på 20,4 mio. kr.
Puljen er reserveret til særligt økonomisk trængte kommuner og det er rart at konstatere, at når vi nu synes, at det er svært af få økonomien til at hænge sammen, så har det en årsag!

En revision af udligningssystemet er undervejs og skulle være gældende fra 2012 - jeg ser frem til, at vi forhåbentligt får rettet op på nogle af de skævheder, der opstod ved den seneste finansieringsreform, som var i forbindelse med kommunesammenlægningen.

Budget 2011
Det administrative budgetoplæg viser et driftsunderskud på 17 mio.kr. Hertil kommer anlæg på 33,1 mio. kr. og afdrag på lån, således at det samlede finansieringsunderskud er på 60,5 mio. kr. - og med en kassebeholdning på et absolut minimum, så var det nødvendigt, at der blev gjort noget.

Derfor har jeg sammen med min gruppe valgt at udarbejde et for-slag til, hvordan kommunens budget kan komme i balance. Jeg har derfor fremlagt et katalog med omfattende reduktioner i kommunens budget. Det er yderst barsk læsning og vil betyde væsentlige reduktioner på samtlige kommunale serviceområder - men til gengæld vil jeg mene, at alle reduktionerne er realiserbare.

Til gengæld vil jeg ikke undlade at understrege, at det er et budget uden en reserve til uforudsete udgifter men med skattestigningen -som er kommet efter at jeg har fremlagt et budget i balance - så har vi nu fået mulighed for dels at få en reserve, dels at reducere i nogle af besparelserne.

Processen omkring budgettets tilblivelse
Årets budgetproces har været anderledes end de tidligere år.
Administrationen fremlagde i slutningen af maj kommunens for-slag til et budget for 2011.
I juni måned blev der afholdt borgermøde, hvor borgerne blev bedt om at komme med deres indspark i forholdt til emnerne :
• Teknik, miljø, kultur og fritid
• Børn og unge
• Ældre, handicappede og beskæftigelse
• Kommunal administration
Det gav mange gode debatter og forslag til optimering af de kom-munale serviceområder.
Ultimo juni blev der afholdt fokusgruppeinterviews med udvalgte repræsentanter og borgere, for derigennem at få anderledes inspi-ration til den kommunale budgetlægning.
Henover sommeren har borgerne ligeledes kunne deltage i budgetdebatten via en særlig mailadresse.

Tak til alle der indtil nu har bidraget til budgetprocessen og jeg skal ikke undlade at gøre opmærksom på, at der d. 28/9 afholdes nyt borgermøde for at få fulgt op på hvad der er kommet ud af de mange henvendelser.

I august måned fremlagde direktionen det mulighedskatalog som Økonomiudvalget bestilte ultimo juni måned. Et mulighedskatalog der ikke måtte indeholde noget med struktur på daginstitutions- og skoleområdet.
Kataloget anviser mange muligheder for besparelser i hele den kommunale organisation. En del af besparelserne er beregnet som følge af borgerhenvendelserne.

Fremtiden
Vi har mange udfordringer i kommunen.
Nogle udfordringer handler om at få et budget, hvor indtægterne er større end udgifterne således at vi også herigennem får mulighed for at få styrket kommunens kassebeholdning.

Dette års budget bliver med servicereduktioner der vil påvirke alle borgere og vi politikere bliver derfor nødt til at træffe upopulære beslutninger.

Vi må tænke langsigtet således at vi også fremover har en kommune som vi kan være stolte af.
Den nye kommunalbestyrelse er efterhånden kommet godt i gang således at der er ved at være et grundlag og kendskab til den kommunale verden som gør det muligt at få lagt nogle langsigtede planer for vores kommune.

Vi er i gang med revision af planstrategien, som er fundamentet til vores kommuneplan.

Vi arbejder aktivt med at inkludere børn med særlige behov i nær-miljøet, så de bevarer den nære tilknytning til familien og kamme-raterne. Dette gælder på såvel undervisning som anbringelsesom-rådet.

I hele organisationen arbejdes der aktivt med at tænke anderledes og med at sætte barnets og dets omgivelser i centrum. Derfor har Nordfyns Kommune i samarbejde med University College Lillebælt etableret 5 store projekter med titlerne:
• Inklusion i folkeskolen
• 15-25-årige
• Unge på vej mod uddannelse i et sundhedsfremmende per-spektiv
• Familiearbejde
• Anbringelse

Vi har store forventninger til projekterne og effekterne heraf, lige-som vi håber, at vi kan få en del eksterne projektmidler til at un-derstøtte arbejdet med projekterne.

AFSLUTNING
Afslutningsvis vil jeg gerne takke fagudvalgene, MED-udvalg og administrationen for den store indsats, der allerede er ydet med budgetarbejdet. Men der er et stykke vej endnu, inden vi har bud-gettet for næste år på plads.

Jeg vil understrege, at mit udgangspunkt for de kommende budgetforhandlinger er, at kommunens økonomi skal være robust og bæredygtig og at vi skal have et realistisk budget for det kommende år.

Jeg håber derfor på en fortsat god og konstruktiv dialog om bud-getforslaget og tidsplanen for det videre arbejde er, at ændrings-forslag til budgettet skal være Borgmesterkontoret i hænde senest mandag den 4. oktober 2010 kl. 12.00.

Budgettet godkendes endeligt ved 2. behandlingen torsdag den 14. oktober.

God arbejdslyst til alle!


Morten Andersen
Borgmester

Aktuelle nyheder
»Oversigt


Kontakt
Morten Andersen
Smidstrupvej 19, Smidstrup
5400 Bogense
Mobil: 40402447
E-mail: Klik her!

Facebook profil: Klik her!
Facebook gruppe: Klik her!


Se video
Morten Andersen har 10 års jubilæum som borgmester.Venstre i Nordfyn har lavet en lille video, hvor man kan se lidt af personen Morten (der er fraklip til sidst i filmen).

Seneste nyheder
Ingen aktuelle nyheder
Kom venligst tilbage senere
Venstre styrker Nordfyn