Udskrift fra: www.mortenandersen.nu

Nyhedsarkiv
Udskriv denne side
Årsberetning for Nordfyns Kommune 2009

Som nyvalgt borgmester fremlægger jeg hermed mit første regnskab - et regnskab som vedrører den tidligere kommunalbestyrelse og den daværende udvalgsstruktur.

Det samlede resultat for det skattefinansierede område er i 2009 et underskud på 51,4 mio. kr., og hertil skal lægges afdrag på lån på 11,2 mio. kr. Det brugerfinansierede område giver et overskud på 5,8 mio. kr. Det er alarmerende læsning i særdeleshed fordi at underskuddet på det skattefinansierede område er større end forventet i det korrigerede budget.

En af mine første opgaver som borgmester har derfor været at igangsætte analyser for at få analyseret årsagerne til regnskabets røde tal samt for at få en forklaring på overskridelserne af driftsbudgettet. På første kommunalbestyrelsesmøde fremlagde jeg derfor forslag om at få skabt et økonomisk råderum til at imødegå budgetoverskridelser i 2010.

Budgettet for 2009 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i oktober 2008 og tog sit afsæt i besparelser og reduktioner på 55 mio. kr., idet der var en fælles erkendelse af, at de seneste års udvikling med øgede driftsudgifter skulle bremses for at skabe råderum til kommunale anlægsudgifter. I forbindelse med analyserne af regnskab 2009 kan det konstateres, at 48 mio. kr. af de budgetterede besparelser er realiseret i regnskabet for 2009.

Desværre måtte vi tidligt i foråret erkende, at en række udgiftsområder var underbudgetterede, og det var nødvendigt at tilpasse kommunens budget med henblik på at genoprette balancen mellem udgifter og indtægter. Det var en enig kommunalbestyrelse der var med til at gennemføre yderligere besparelser på væsentlige kommunale kerneområder svarende til knap 18 mio. kr.

Driftsresultatet for 2009 foreligger nu og er påvirket af, at 2009 på flere områder har været et oprydningsår, men ud af regnskabet kan der også ses andre årsagsforklaringer :

• Året indeholder en del regninger fra 2008, hvor der var en kort regnskabsafslutningsperiode og derfor er der regninger fra 2008 som ikke blev modtaget rettidigt og derfor er bogført i 2009. Samtidig er der arbejdet meget på at sikre, at alle regninger for 2009 er medtaget i regnskabet for 2009.
• Konjunkturerne var ikke særlige gunstige og vi har haft stigning i udgifterne til sygedagpenge og kontanthjælp, men det skal dog nævnes, at vi er fortsat blandt de kommuner med færrest udgifter indenfor området
• Det specialiserede sociale område indenfor såvel børn og unge som voksne er svært at styre, i sær hvor Nordfyns Kommune tilkøber ydelser fra andre kommuner og regioner, da vi ikke her alene kan definere serviceniveau og omkostninger.
• Derudover kan det konstateres, at vi i kommunen har ledige ældreboliger som det er svært at udleje og hvor kommunen er forpligtet til at betale husleje - et område som der i øjeblikket arbejdes aktivt med

På anlægsområdet kan vi glæde os over, at der er sket en udvidelse af plejecenter Vesterbo i Søndersø og nybyggeri af plejecenter Møllehaven i Bogense. Desuden har kommunen købt den tidligere Jo-Jo fabrik i Nr. Esterbølle, som nu indrettes til fælles materialegård for hele vej- og parkafdelingen. Renoveringen af Bogense Rådhus er ligeledes tilendebragt i 2009.Det er desuden glædeligt, at kommunen trods finanskrisen har solgt jord og byggegrunde for over 14 mio. kr.

På det brugerfinansierede område har vi pr. 1. januar 2010 fået dannet Nordfyns Spildevand A/S og spildevandsaktiviteterne er ved at blive overført til det nye selskab og det er derved det sidste regnskab, hvori driften af spildevandsområdet indgår og bidrager positivt til kommunens likviditet.

Likviditeten kom i 2009 under pres og den gennemsnitlige likviditet i 2009 var på 28,4 mio. kr. mod 106,5 mio. kr. i 2007. Dette er et kraftigt fald og begrundet i, at tillægsbevillinger indtil 2009 har været finansieret af kassebeholdningen samt at der indtil udgangen af 2009 har været mange igangværende anlægsarbejder som nu er afsluttet. Og det er således vigtigt, at nye anlæg kan finansieres af budgetterede anlægsbeløb.

Kommunalbestyrelsen har lige måtte give en tillægsbevilling på 18,7 mio. kr. til dækning af de ændringer der er sket i forhold til vedtagelsen af budget 2010 og vi har derfor været nødt til at iværksætte en sparerunde.

Budgetopfølgningen pr. 31/3 - 2010 viser, at tillægsbevillingen holder på serviceområderne, men at presset på overførselsområdet giver et yderligere tillægsbevillingsbehov på 4,7 mio. kr. begrundet i øgede udgifter til sygedagpenge og kontanthjælp. Det må dog formodes, at vi vil få en midtvejsregulering af vores tilskud, som forhåbentligt dækker merudgifterne. Det er dog vigtigt fortsat at have fokus på aktivering af såvel sygedagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, da det minimerer de kommunale udgifter ved området.

Afslutningsvis vil jeg sige, at jeg er overbevist om, at Kommunalbestyrelsen står foran en stor opgave med at få balance i den kommunale økonomi - en opgave, som jeg ikke forventer, er afsluttet i 2010, men som stiller store krav til såvel kommunalbestyrelsen som kommunens medarbejdere i de kommende år.
Allerede nu meldes der om nulvækst i 2011 og dette - sammen med regeringens nye udmelding omkring kommunale besparelser - giver ingen forhåbninger om at budgetlægningen for 2011 bliver nem.

Med disse ord indstiller jeg, at årsberetningen og regnskabet for 2009 overgives til revisionen.
Aktuelle nyheder
»Oversigt


Kontakt
Morten Andersen
Smidstrupvej 19, Smidstrup
5400 Bogense
Mobil: 40402447
E-mail: Klik her!

Facebook profil: Klik her!
Facebook gruppe: Klik her!


Se video
Morten Andersen har 10 års jubilæum som borgmester.Venstre i Nordfyn har lavet en lille video, hvor man kan se lidt af personen Morten (der er fraklip til sidst i filmen).

Seneste nyheder
Ingen aktuelle nyheder
Kom venligst tilbage senere
Venstre styrker Nordfyn