Udskrift fra: www.mortenandersen.nu

Nyhedsarkiv
Udskriv denne side
Borgmester Morten Andersens orientering til Kommunalbestyrelsen.

Nordfyns Kommune har netop fejret 3 års fødselsdag - og en ny kommunalbestyrelses er netop trådt til. Jeg finder derfor anledning til at give en orientering omkring nogle af de udfordringer, vi som kommunalbestyrelse nu står overfor - både på kort og på lidt længere sigt.

Økonomisk udfordring - udefra kommende faktorer
Her i starten af 2010 og i den nye valgperiode er de økonomiske fremtidsudsigter for kommunerne præget af den internationale økonomiske krise, og det massive offentlige underskud må forventes at påvirke de kommunale servicerammer i de kommende år. Det vil derfor sætte yderligere fokus på styring og effektivisering i alle kommuner med henblik på at skabe et råderum indefra.

De pessimistiske økonomiske fremtidsudsigter vil samtidig kunne sætte et antal kommuner under et betydeligt pres. Endvidere er der lagt op til, at udligningssystemet kommer til fornyet debat i valgperioden. Disse vilkår bliver en særlig udfordring for det mellemkommunale samarbejde om den kommunale øko-nomi.

Den enkelte kommune har i den situation et helt overordnet valg. Man kan vælge den offensive strategi - allerede i 2010 at sætte klare mål for det økonomiske råderum i valgperioden, så kommunalbestyrelsen får handlefrihed til at realisere de prioriterede initiativer. Alternativt kan man vente og se tiden an, men det in-debærer en betydelig risiko for, at det forventede råderum smuldrer, og at der vil opstå tilbagevendende behov for besparelser.

Hvis kommunen vil lægge fundamentet for en sund økonomi i hele valgperioden, skal initiativet tages allerede i 2010. Den nye kommunalbestyrelse bør som en af sine første opgaver fokusere på, om budgettet er i en god strukturel balance, el-ler om der allerede nu er udsigt til væsentlige finansieringsproblemer. Jo tidligere kommunalbestyrelsen skaber balance, des større bliver de politiske handlemulig-heder senere i valgperioden.

Men med den klare melding fra Regeringen med nulvækst i 2011, så er det klart, at vi som vækstkommune har en særlig stor økonomisk udfordring. Derfor kan jeg ikke klart nok opfordre til, at vi kigger på vores egen økonomiske situation her og nu.

Økonomiske udfordringer - eget regi
Da vi kender de udefrakommende økonomiske vilkår, er det derfor vigtigt, at vi nu kigger indad og ser på, hvordan vi selv skaber mest mulig økonomisk råde-rum.

Jeg tror derfor på, at vi fortsat er i stand til at hente effektiviseringer og gennem-føre yderligere rationaliseringer; dels som følge af udviklingen men naturligvis også som en konsekvens af vores økonomiske situation.
Finanskrisen rammer jo også den enkelte borger og derfor vil hele restanceområ-det have en særlig stor bevågenhed i den kommende tid. Det siger sig selv, at bare 10 mio. kr. af de ca. 50 mio. kr. vi pt. har i restance i stedet lå i kommunekassen, ja så ville vores likviditet have det væsentlig bedre.

Og netop likviditeten er voldsomt under pres, og vi har brugt vores likvider til at finansiere tillægsbevillinger og anlægsudgifter igennem de sidste 3 år.

Nordfyns Kommune står således overfor en økonomisk udfordring. Vores udgifter er større end indtægterne og i budget 2010 er vi nødt til at optage nye lån for at finansiere vores anlægsudgifter - og det endda i et budget, der ikke indeholder reservepuljer til imødegåelse af uforudsete udgifter.

I øjeblikket er administrationen i gang med at afslutte regnskabet for 2009, og de første tendenser tyder på yderligere overskridelser på 15,7 mio. kr. Men en stor del af afvigelserne er dog medtaget i budget 2010, så det vurderes, at afvigelserne giver et tillægsbevillingsbehov på 3,5 mio. kr.

Budgetaftalen for 2010 blev vedtaget af hele kommunalbestyrelsen og indeholdt besparelser for 32 mio. kr. men også udvidelser for 8,9 mio. kr. Nogle af bespa-relserne er puljer, og vi skal nu i arbejdstøjet for at få truffet de nødvendige be-slutninger for at få udmøntet alle besparelserne. Foreløbigt ser det ud til, at 8,3 mio. kr. af besparelserne bliver svære at realisere. I 2010 mangler vi pt. 11 mio. kr.

Jeg ser derfor kun den mulighed, at vi bliver nødt til at genåbne budgetterne, så vi allerede i 2010 kan få skaffet et økonomisk råderum på 25 mio. kr., så vi kan finansiere vores tillægsbevilling samt få styrket vores likviditet.

Samtidig bør vi tænke langsigtet i forhold til vores fremtidige budgetter og budgetlægningen for 2011, og fremover bliver næppe nemmere, da vi her ikke ved, om vi får tilskud som vanskeligt stillet kommune, ligesom vi heller ikke kan blive ved med at finansiere vores anlæg ved låneoptagelse.

Udviklingsudvalg
Vi har besluttet os for en ny politisk struktur, som vi har vurderet kan imøde-komme de udfordringer, vi står overfor i Nordfyns kommune. Både i forhold til varetagelsen af vores kerneydelser, men også i forhold til at få skabt de ramme-vilkår for kommunens erhverv og borgere, som i sin helhed kan skabe en attraktiv kommune. - Og vil det ikke være optimalt, om vi kan tiltrække flere familier og mere erhverv på baggrund af et godt sæt af rammevilkår?

Og det er netop udviklingstankegangen, som præger vores nye politisk struktur, som i mit perspektiv faktisk indeholder hele 3 udviklingsudvalg i form af Erhvervs- og Udviklingsudvalget, Sundheds- og Forebyggelsesudvalget og ikke mindst Familieudvalget inden for hvilket, der skal arbejdes med den store analyse af vores kommunes skolestruktur, som vi hørte omtalt tidligere i dag - og som jeg personligt har meget store forventninger til.

Og når vi taler om en kommune i balance, kommer vi ikke uden om det vigtige arbejde, der skal gøres i såvel Arbejdsmarkedsudvalget som Socialudvalget. Her ligger fortsat mange vigtige - og tunge - opgaver, der kræver prioritering og opmærksomhed.

Endelig skal vores Teknik - og Miljøudvalg sikre, at vores virksomheder - nye som eksisterende - får en god service til tiden og ikke mindst arbejde for, at vi i kommunen fortsat har en infrastruktur, der virker.

Dét er alt sammen tegn på, at vi vil en bæredygtig udvikling, som både nu og på sigt skal skabe en kommune med balance i vores udbud af kerneydelser og vores økonomiske råderum.

Kommunekontaktråd (KKR)
KL’s fem kommunekontaktråd går nu ind i deres anden valgperiode. Politisk er Nordfyns Kkommune repræsenteret af undertegnede som borgmester og Helle Waagner, der er politisk udpeget fra SF.

Jeg behøver bare at nævne sundhedsområdet, det specialiserede socialområde, erhvervsudviklingen, den kollektive trafik, uddannelserne og den regionale udvik-ling, som alle er vigtige opgaver, hvor erfaringerne viser, at den enkelte kommu-nalbestyrelse har fordel af at drøfte sin indsats med de andre kommuner i vores region. Men skal resultaterne høstes i regi af KKR kræver det, at vi medlemmer tager handsken op og vil samarbejdet og den tætte dialog. Det vil jeg, og jeg vil i særdeleshed delagtiggøre jer alle i KKR’s arbejde og de beslutninger, der skal træffes i det regi. I denne periode er det jo specielt genforhandlingen af det, vi kalder for 2. generationsaftalerne - altså bl.a. sundhedsaftalerne.

Det fynske samarbejde
Jeg finder det ligeledes vigtigt, at vi på Fyn får skabt en fælles forståelse kommu-nerne i mellem af, hvad der er godt - f.eks. Sydfyn er også godt for Nordfyn - omvendt. Eller sagt med andre ord, så mener jeg, at opgaver som f.eks. Odense Lufthavn, Film Fyn og i det hele taget genforhandlingerne af kulturaftalerne bør hvile på en fælles forståelse for, at vi arbejder sammen om at løse disse opgaver til gavn for hele Fyn.

Samarbejde.
Endelig vil jeg gerne knytte et par ord til et emne, som ligger mig meget på sinde - nemlig vores samarbejde i kommunalbestyrelsen de næste 4 år.

Jeg ser frem til et godt samarbejde, hvor vi både i dagligdagen og i de forskellige mødeforaer kan tale konstruktivt, løsningsorienteret og bevæge os fra tanken til virkeligheden. Jeg lyttede meget opmærksomt på de mange tanker, der blev luf-tet om netop samarbejdet på Gl. Avernæs - og hvor var det positivt at lytte til den fremdrift og energi, der er hos alle.

Og så jeg ved jo, at der i ethvert samarbejde også skal være et udgangspunkt at tale ud fra og en fælles viden om de mange emner, vi skal drøfte fremadrettet - her tænker jeg ikke mindst på budgetlægningsfasen.

Jeg vil derfor tilstræbe, at I alle bliver velinformeret om alle relevante forhold internt og eksternt i kommunen, f.eks. gennem afholdelse af temamøder af den slags, vi er til i dag forud for mødet i kommunalbestyrelsen.


Aktuelle nyheder
»Oversigt


Kontakt
Morten Andersen
Smidstrupvej 19, Smidstrup
5400 Bogense
Mobil: 40402447
E-mail: Klik her!

Facebook profil: Klik her!
Facebook gruppe: Klik her!


Se video
Morten Andersen har 10 års jubilæum som borgmester.Venstre i Nordfyn har lavet en lille video, hvor man kan se lidt af personen Morten (der er fraklip til sidst i filmen).

Seneste nyheder
Ingen aktuelle nyheder
Kom venligst tilbage senere
Venstre styrker Nordfyn